มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

 

ดัชนีคุณภาพน้ำ

ค่ามาตรฐาน

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

pH 5.5 – 9.0

ค่าทีดีเอส (TDS/Total Dissolved Solids)

·       ไม่เกิน 3,000 mg/l หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 mg/l

·       น้ำทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 mg/l หรือลงสู่ทะเลค่า TDS ในน้ำทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่า TDS ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำกร่อย หรือน้ำทะเลได้ไม่เกิน 5,000 mg/l

สารแขวนลอย (Suspended Solids)

·       ไม่เกิน 50 mg/l หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 150 mg/l

อุณหภูมิ (Temperature)

ไม่เกิน 40°C

สีหรือกลื่น

ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ

ซัลไฟด์ (Sulfide)

ไม่เกิน 1.0 mg/l

ไซยาไนด์ (Cyanide)

ไม่เกิน0.2 mg/l

น้ำมันและไขมัน

·       ไม่เกิน 5.0 mg/l หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 mg/l

ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)

ไม่เกิน 1.0 mg/l

สารประกอบฟีนอล (Phenols)

ไม่เกิน 1.0 mg/l

คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)

ไม่เกิน 1.0 mg/l

สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide)

ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด

ค่าบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 20OC / Biochemical Oxygen Demand: BOD)

·       ไม่เกิน 20 mg/l หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 60 mg/l

ค่าทีเคเอ็น (TKN: Total Kjeldahl Nitrogen)

·       ไม่เกิน 100 mg/l หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 200 mg/l

ค่าซีโอดี (COD: Chemical Oxygen Demand)

·       ไม่เกิน 120 mg/l หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 400 mg/l

 

 

 

     

 

โลหะหนัก

สังกะสี

ไม่เกิน 5.0 mg/l

โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Hexavalent Chromium)

ไม่เกิน 0.25 mg/l

โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์ (Trivalent Chromium)

ไม่เกิน 0.75 mg/l

ทองแดง

ไม่เกิน 2.0 mg/l

แคดเมียม

ไม่เกิน 0.03 mg/l

แบเรียม

ไม่เกิน 1.0 mg/l

ตะกั่ว

ไม่เกิน 0.2 mg/l

นิคเกิล

ไม่เกิน 1.0 mg/l

แมงกานีส

ไม่เกิน 5.0 mg/l

อาร์เซนิค

ไม่เกิน 0.25 mg/l

เซเลเนียม

ไม่เกิน 0.02 mg/l

ปรอท

ไม่เกิน 0.005 mg/l

แหล่งที่มา:    ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิด
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539

 

 

l หน้าแรก  l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อกับเรา l วิธีการสั่งซื้อ l สินค้าราคาพิเศษ l คำถามที่พบบ่อย l
   
waterindex.com E-Commerce registration No.3160101838097