1.    โรงเรียนวัดวังหว้า  สุพรรณบุรี
2.    คุณวีระ เล็กดี  นนทบุรี**
3.    บริษัท ที เอส พี ซัพพลาย จำกัด  กทม.
4.    บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด  กทม.
5.    บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด มหาชน  กทม.
6.    บริษัท กระจก พีเอ็มเค-เซ้นทรัล จำกัด   สมุทรสาคร
7.    บริษัท อีเบส จำกัด   นนทบุรี**
8.    คุณลดาวัลย์ สันถวไมตรี   กทม.
9.    บริษัท อินติเกรด พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด  พระนครศรีอยุธยา
10.  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอนแห่งชาติ   นครราชสีมา**
11.  โครงการวิจัยรังสีเพื่อการเกษตร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   กทม.
12.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ปทุมธานี**
13.  บริษัท ธนยาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  กทม.**
14.  บริษัท เซอร์วิส อินเทลลิเจนท์ (2001) จำกัด  กทม.**
15.  หจก. อะควา เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์   นนทบุรี
16.  บริษัท ฟู้ด โพรเกรซ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  นนทบุรี
17.  บริษัท กู๊ดดริ๊งส์ จำกัด  กทม.
18.  บริษัท จัดการรักษาสิ่งแวดล้อม จำกัด  กทม.
19.  คุณสมชาย ฉัตรพัฒนวงศ์   กทม.
20.  น้ำดื่มตราถุงเงิน  นครปฐม
21.  J BizCom Co., Ltd.    Nontburi
22.  บริษัท ไทยจาโนเม่ จำกัด   ชลบุรี
23.  ท้ายเหมือง วอเตอร์ซัพพลายส์  พังงา
24.  บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด  กทม.
25.  โครงการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการเพิ่อกาีรพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
        ชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน
-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล  นครปฐม
26.  Canadoil Asia Ltd.,   Bangkok
27.  บริษัท คิวยีลด์ แอสโซซิเอท จำกัด  กทม.
28.  คุณธนัช เอกเกื้อกูล  ขอนแก่น
29.  คุณสิรินทร์ วุธวีระ   กทม.
30.  บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด  กทม.
31.  โครงการวิจัยสาธิตการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
       รับจ้างสองแถว  เชียงใหม่
32.  บริษัท สมบูรณ์แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  สมุทรปราการ
33.  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
34.  บริษัท มิสเตอร์อควอ จำกัด   กทม.
35.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม
36.  คุณภณกุล เกิดผลทวี  ภูเก็ต
37.  บริษัท สีมาเมนเทนแนนซ์ซัพพลาย จำกัด  นครราชสีมา
38.  คุณศรัณย์ เศรษฐประณัยน์  นครราชสีมา
39.  บริษัท บางกอก โมเดอร์น เทอร์มินอล จำกัด  สมุทรปราการ**
40.  Thai Biogas Energy Co., Ltd.  Bangkok
41.  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
       นครศรีธรรมราช
42.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคาสติ้ง จำกัด  ชลบุรี
43.  บริษัท บี.กริม เฮ็ลธแคร์ จำกัด  กทม.
44.  คุณพรโชค เจริญรัศมี   กทม.**
45.  หจก. ทริเปิล เอนเตอร์ไพรซ์  กทม.
46.  บริษัท เอ็ม อี ซี ที ตำกัด   กทม.
47.  บริษัท วิริยะซัพพลาย จำกัด   กทม.
48.  Lofty Company Limited   Bangkok
49.  Hull Co., Ltd.  Chonburi
50.  บริษัท ไดอะเรซิบอน (ไทยแลนด์) จำกัด  ปทุมธานี
51.  โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท   กทม.
52.  บริษัท มายซอฟท์ เทคโนโลยีส์ จำกัด  นนทบุรี**
53.  คุณอาทิตย์ เปี่ยมพงษ์สานต์  ระยอง
54.  ศูนย์อาชีวอนามัยในที่ทำงาน  นนทบุรี
55.  บริษัท แฮปปี้แลนด์โฮลดิ้ง จำกัด  กทม.
56.  Custom Chemical Asia Co., Ltd.**
57.  บริษัท เอส วาย จี (ไทยแลนด์) จำกัด  ชลบุรี
58.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กทม.
59.  บริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด  ฉะเชิงเทรา
60.  บริษัท ศิริพีระ จำกัด  กทม.**
61.  บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัด  กทม.**
62.  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  สมุทรปราการ
63.  บริษัท โอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด  กทม.
64.  บริษัท เอเต้ จำกัด  กทม.
65.  บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จำกัด  สมุทรปราการ
66.  บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด  กทม.**
67.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กทม.
68.  บริษัท แอลพี ลายคำ จำกัด  นนทบุรี
69.  E-Web Solution   Samut Prakarn
70.  บริษัท อาร์วายเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด  นนทบุรี
71.  บริษัท เอ.แอล.ที. อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นนทบุรี**
72.  บริษัท บั เอ็ม ที แปซิฟิค จำกัด  สมุทรปราการ
73.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ปทุมธานี**
74.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ปทุมธานี**
75.  บริษัท เค พี จี อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด  สงขลา
76.  บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด  กทม.
77.  บริษัท ไนซ์อาเชี่ยน อลูมินั่ม จำกัด  กทม.
78.  บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด  ระยอง**
79.  คุณสุธีวงศ์ ชุมพิบูลย์  พัทลุง
80.  ธนวัตน์ค้าไม้  นครปฐม
81.  คุณชัยวัฒน์  ธรรมภูษิต  กทม.
82.  บริษัท ชัชวาลออร์คิด จำกัด  สมุทรสาคร
83.  บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซิสเท็ม จำกัด  กทม.**
84.  คณะแพทย์์์์์์์์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สงขลา
85.  บริษัท สยาม แพนเนท แซทเทิล จำกัด  สระบุรี
86.  คุณวิษณุ ภักดี  ปทุมธานี
87.  บริษัท เกื้อวัฒนา จำกัด  กทม.
88.  President Park Parkview Tower  Bangkok
89.  หจก. ชัญณรงค์ฤทธิ์  กทม.**
90.  Swangsiri Limited Partnertship  Nontburi
91.  บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด  สมุทรปราการ
92.  Medivet Co., Ltd.  Cambodia
93.  บริษัท ดิจิตอล สเกล และ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กทม.
94.  บริษัท 99 อาร์ โอ เท็กซ์ท์ จำกัด  ปทุมธานี
95.  บริษัท จิ้วฮวด จำกัด  ชลบุรี
96.  บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด  กทม.**
97.  บริษัท สยามซินดิเคทเทรดดิ้ง จำกัด  กทม.
98.  บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด  ชลบุรี
99.  บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด  สมุทรปราการ
100. บริษัท ยูแม็ก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กทม.
101. บริษัท มาสเตอร์ อี พี จี (ประเทศไทย) จำกัด  กทม.
102. บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  ปราจีนบุรี
103. บริษัท ไอดีเอชั่น จำกัด  กทม.
104. หจก. เจ.เจ. เคมิคอล  นครราชสีมา
105. บริษัท เซเว่น-อัพ บอตตลิ่ง จำกัด  นนทบุรี
106. มหาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  ชลบุรี
107. บริษัท เกื้อวัฒนา จำกัด  กทม.**
108. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กทม.
109. บริษัท เอส-เซเว่น จำกัด  กทม.
110. บริษัท ฟลอไรเดอร์ จำกัด  กทม.
111. หจก.วอเตอร์โฮม  น่าน
112. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113. คุณสุทัศน์ สร้อยสุนทร  ปทุมธานี
114. คุณเทอดพงษ์ คณารักษ์  สมุทรปราการ
115. บริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด  สงขลา
116. บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเเเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  พระนครศรีอยุธยา
117. บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด  สมุทรสาคร**
118. คุณสัมพันธ์ รัตนสวัสดิ์  นครปฐม
119. หจก. เจ เจ พี ซัพพลาย  กทม.
120. บริษัท ดรากอนไทย ลัมเบอร์ จำกัด  สมุทรปราการ
121. Asian Institute of Technology  Pathumthani
122. บริษัท ชัยพูนผล เอ็นจิเนียริ่ง 2002 จำกัด  พระนครศรีอยุธยา
123. บริษัท เท็กซ์มาสเตอร์ จำกัด  นครปฐม
124. คุณนาตยา ศิริพงษ์  กทม.
125. คุณกิติกร ธรรมมาวงษ์  ฉะเชิงเทรา
126. โรงเรียน มงคลวิทยา  ลำพูน
127. บริษัท เอ เอฟ อี จำกัด  ชลบุรี****
128. บริษัท พัทยา วินยาร์ด จำกัด  ชลบุรี
129. หจก. เอส เค โบลเวอร์  กทม.
130. บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด  สงขลา
131. คุณชลิต โนระดี  กทม.
132. โครงการวิจัยอิฐคอนกรีต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
133. บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)  กทม.
134. บริษัท กลาสฟอร์ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  นนทบุรี
135. บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด  กทม.
136. หจก. โกลเบ็ล เฟอร์นิเจอร์  กทม.
137. บริษัท เพอร์เฟ็คต้า ชมิต จำกัด  ชลบุรี
138. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
139. สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  กทม.
140. บริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  กทม.**
141. INVE (Thailand) Ltd.,  พิจิตร
142. บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ลพบุรี
143. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด  ชลบุรี
144. หจก.เอส พี เค ฮาร์ดแวร์  กทม.
145. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์เวย์ (เอเซีย) จำกัด  กทม.
146. บริษัท วีก้า ออโตเมชั้น (2000) จำกัด  ปทุมธานี**
147. บริษัท ยู เอ็ม ซี ได คาสติ้ง จำกัด  สมุทรสาคร
148. เกลืออานุภาพ  นครนายก
149. บริษัท โตไกย่า จำกัด  สมุทรปราการ
150. บริษัท ทัชวู๊ด ฟอร์เรสตรี้ จำกัด  กทม.
151. โรงเรียนบ้านสบมาง  น่าน
152. Disk Precision Industries (Thailand) Co., Ltd.  พระนครศรีอยุธยา
153. บริษัท นิชโช พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด  ชลบุรี
154. คุณอนุชา สิทธิจินดาวงศ์  กทม.
155. บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  กทม.***
156. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  ปราจีนบุรี
157. บริษัท ยู แอล พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด  สมุทรปราการ
158. บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด  สมุทรปราการ
159. บริษัท อุตสาหกรรมแชมป์ จำกัด  กทม.
160. บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด  พิษณุโลก
161. บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด  กทม.
162. NHK Spring (Thailand) Co., Ltd.  ฉะเชิงเทรา**
163. บริษัท ไทยเฉินซิงสปริง จำกัด นครปฐม
164. คุณอากาศ พัฒนเรืองไล  กทม.
165. บริษัท จินดาสมุนไพร จำกัด  ปทุมธานี
166. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
167. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กทม.
168. บริษัท  ที เอ แอล เทคโนโลยี่ จำกัด  นนทบุรี
169. นพ.ธรรมรงค์ นิมจิรวัฒน์  กทม.
170. บริษัท ไทย ดี เอน ที เพนท์ จำกัด  สมุทรปราการ
171. คุณสำรอง สุวรรณพิทักษ์  พัทลุง
172. Endo Forging (Thailand) Co., Ltd.  ฉะเชิงเทรา**
173. หจก. แนสเทค อินเตอร์เทรด   กทม.
174. PK Global Ad Co., Ltd.  กทม.
175. บริษัท โม-ไทย อินเตอร์ จำกัด  กทม.
176. บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด  พิษณุโลก
177. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กทม.**
178. บริษัท จตุพรพัฒนา จำกัด  นครราชสีมา
179. บริษัท อีฟ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด  กทม.
180. บริษัท เรซพอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  นนทบุรี
181. บริษัท โรงงานปลาป่นภาคใต้ (1969) จำกัด  สงขลา
182. บริษัท ห้องอาหารสีฟ้าทองหล่อ จำกัด สาขา กทม.
183. บริษัท เอ ดี ดี เลเทอร์ จำกัด  ระยอง
184. หจก. เอส พี เค ฮาร์แวร์   กทม.
185. คุณจตุพร ธาราดล  ระยอง
186. หจก. ปั้นทองเจริญ  กทม.
187. Benchmark Project Company Limited  กทม.
188. บริษัท คอนเนคทูอิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  กทม.
189. หจก.สยามบูรพากิจ  ชลบุรี
190. Valqua Industries (Thailand) Ltd.  สมุทรปราการ
191. บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด  กทม.
192. บริษัท พังงาทิมเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด  พังงา
193. บริษัท เจ เอ พี วิศวกรรม จำกัด  สงขลา
194. บริษัท ซันยู จำกัด  กทม.
195. บริษัท ฟุทาบะ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ชลบุรี
196. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  กทม.
197. DNMC (Thailand) Co., Ltd.  กทม.
198. คุณวัชระ ส่งสวัสดิ์  เชียงใหม่
199. บริษัท เอ็มพีเรียล คาร์เปท จำกัด  กทม.
200. โรงงาน ช. จิตธนา  ชลบุรี**
201. หจก.ไม้ยางพาราปักษ์ใต้   ตรัง
202. บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด  กทม.
203. Siam Logitech Co., Ltd.  กทม.
204. โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ สงขลา
205. คุณจิรักษา เนียมวดี  ภูเก็ต
206. บริษัท เอท็อปเทคโนโลยี จำกัด  กทม.
207. บริษัท โตโยต้าตราด จำกัด  ตราด
208. Pastel Electrics Company Limited ปทุมธานี
209. คุณพนัส ปัสสาวะโท   กทม.
210. หจก. ยู พี มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย  กทม
211. บริษัท แอ็ดวานซ์ ควอลิตี้ อีควิปเมนท์ เซอร์วิส จำกัด  กทม.
212. มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย รพ.คามิลเลียน  กทม.
213. Win Thai Knitting Industrial Co., Ltd.  นครปฐม
214. หจก.ไทยอนันต์วัสดุก่อสร้าง  นครราชสีมา
215. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ลำปาง
216. บริษัท เยนเนอรัล สตาร์ช จำกัด  กทม.
217. บริษัท อีลิท ดีไซน์ จำกัด    สมุทรปราการ
218. บริษัท ไอ เอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด  ชลบุรี
219. บริษัท โมบิไลซ์ จำกัด  กทม.
220. โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง  กทม.
221. บริษัท วีแพค การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด  กทม.
222. บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด   กทม.
223. คุณปรกชน กานตานันทะ   กทม.
224. บริษัท บูรพา เมโทรโลยี ซิสเต็ม จำกัด
225. บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด  กทม.
226. บริษัท ซอยล์ เทสติ้ง สยาม จำกัด  กทม.
227. บริษัท ไซเอนซ์ ฟอร์คิดส์ จำกัด  กทม.
228. บริษัท ไวท์ลี่ย์ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  กทม.
229. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
        เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กทม.**
230. บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด  กทม.
231. บริษัท ซันนี่ ซานิทารี่ ซัพพลาย จำกัด  กทม.
232. บริษัท สุรินทร์ทิพย์ไรซ์มิลล์ จำกัด  กทม.**
233. คุณเสกสรรค์ ศรีไกรสิทธิ์  จันทบุรี
234. หจก. เจ เอ็ม ที เทรดดิ้ง
235. คุณสำราญ สร้อยทอง  ราชบุรี
236. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
237. บริษัท เอฟโฟร์ โปรพริ้นต์ จำกัด  ปทุมธานี
238. หจก. เอ็ม พี ดี แอพพลายด์    นนทบุรีิ่
239. บริษัท ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  นครปฐม
240. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง พระตำหนักดอยตุง  เชียงราย
241. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักซ์ จำกัด  สมุทรสาคร
242. บริษัท สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท์ จำกัด  กทม.
243. คุณเจตณรงค์ สมบุญมา  เชียงใหม่
244. คุณอมรรัตน์ หงษ์คณานุเคราะห์  กทม.
245. การไฟฟ้านครหลวง กทม.
246. บริษัท คอนวูด จำกัด  สระบุรี
247. Sanko Fastem (Thailand) Co., Ltd.
ปทุมธานี
248.
บริษัท แพนเอเซีย อุตสาหกรรม จำกัด  กทม.
249.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  นครปฐม

250. Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd. 
สมุทรปราการ
 

251. บริษัทฟงไทย นิติ้ง อินดัสเตรียล จำกัด  ชัยภูมิ
252. Cerathai Co., Ltd. 
กทม.
253.
บริษัท ซี เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  กทม.
254.
Thai NJR Co., Ltd  ลำพูน
255. C & N Engineering Ltd., Part  สมุทรปราการ
256. บริษัท ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  กทม.
257. คุณปัฐยาวัติ จูประเสริฐ  ชลบุรี**
258. Endo Stainless Steel (Thailand) Co., Ltd.  ฉะเชิงเทรา
259. บริษัท เกษตรออยส์ จำกัด  สมุทรปราการ
260. บริษัท โปรทาสค์ จำกัด  กทม.
261. บริษัท เมืองพัฒนา จำกัด  ชลบุรี
262. บริษัท เกรทเซ็นทรัล (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด  สมุทรสาคร
263. บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โประดักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ปราจีนบุรี
264. บริษัท เอส ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ปราจีนบุรี
265. บริษัท ศักดิ์ชัยคิ้วรถกรุงเทพ จำกัด  ปทุมธานี
266. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ชุมพร
267. ร้านโรสแมรี่  กทม.
268. Walbro (Thailand) Co., Ltd.  ชลบุีัรี
269. บริษัท ซามอูไดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ชลบุรี
270. บริษัท เพอร์เฟค โซลูชั่น แอนด์ คอนเซาส์แตนท์ จำกัด  กทม.
271. บริษัท ไทยคาร์แคร์ จำักัด  กทม.
272. บริษัท เฮิร์บแพลนท์ จำกัด  นครปฐม***
273.
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร
        และอาหาร จำกัด   กทม.
274.
บริษัท ที พี เอ เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
275.
บริษัท อัลสตอม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กทม.
276.
บริษัท อินทิเกรด พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำักัด  พระนครศรีอยุธยา
277. บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ไวด์ล จำกัด  สมุทรปราการ
278. บริษัท อัลฟ่า อิควิปเม้นท์ จำกัด  กทม.
279. Castem (Siam) Co., Ltd.  ชลบุรี
280. บริษัท ที พี เค เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  กทม.
281. บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด  ขอนแก่น
282. สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี
283. คุณอภิชาติ ไพรเถื่อน  กทม.
284. หจก.นอร์ธเทิร์น เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส  พิษณุโลก
285. ส.ไพโรจน์อะไหล่ยนต์  กทม.
286. บริษัท 44 การโยธา จำกัด  นครปฐม
287. บริษัท ลากูน่าเซอร์วิส จำกัด  ภูเก็ต**
288. Monexco International Ltd.  กทม.
289. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กำแพงแสน  นครปฐม
290. บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)  กทม.
291. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  กทม.
292. บริษัท เอส อี ดิจิตอล จำกัด  กทม.
293. บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด  กทม.
294. บริษํท คาริสม่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  กทม.
295. บริษัท โชคสมุทร มารีน จำักัด  สมุทรสาคร
296. บริษัท ลิตเติ้ลบ็อกซ์ จำกัด  กทม.
297. บริษัท โทลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด  กทม.
298. บริษัท เอส เอฟ เล็ธเทอร์เฮ้าส จำกัด  สมุทรปราการ
299. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นครราชสีมา
300. บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด  กทม.
301. Koyo Manufacturing Co., Ltd.   ฉะเชิงเทรา 
302. บริษัท ซิสก้า ดีไซน์ จำกัด  เพชรบุรี
303. บริษัท สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท์ จำกัด  กทม.
304. บริษัท วงศ์บัณฑิต จำักัด  สุราษฎร์ธานี
305. บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  กทม.
306. บริษัท เอ ซี ที เครื่องหนัง (ประเทศไทย) จำกัด  สมุทรปราการ
307. บริษัท ไซโตะ ฟู้ดส์  จำกัด  กทม.
308. บริษัท ไบโอเฟคซ์ จำกัด  กทม.
309. Worth Innovation Co., Ltd.   กทม.
310. บริษัท ออโต้ คอนเทนเนอร์ จำกัด   กทม.
311. บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด    สมุทรสาคร
312. บริษัท เป็งกี่ จำกัด   กทม.
313. Blue Lotus Export Co., Ltd.   กทม.
314. บริษัท วรธน ซัพพลาย (เกตเวย์) จำกัด  ฉะเชิงเทรา**
315. บริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสาหกรรม จำกัด  กทม.**
316. Max Value Techonolgies Co., Ltd.  กทม.
317. Siam Safety Premier Co., Ltd.  ชลบุรี
318. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งามวงศ์วาน   กทม.
319. D-Rubber Products Company Limited   สระบุรี
320. บริษัท ณรงค์ฤทธิ์ อินซูเลธ จำกัด   กทม.
321. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  กทม.
322. บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  กทม.
323. บริษัท บางกอกอิสเทอร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด  ระยอง
324. M-Pato Co., Ltd.  สมุทรปราการ
325. บริษัท แอ็คชั่น สปอร์ด คอนสตรัคชั่น จำกัด  กทม.
326. Technip Engineering (Thailand) Co., Ltd.   กทม.
327. บริษํท ยูนิเวอร์แซล ดัคท์ จำกัด กทม.
328. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เอส ทีอาร์ เซอร์วิส  กทม.
329. K Line Container Service (Thailand) Ltd.   สมุทรปราการ
330. Nidec Shibaura Electronics (Thailand) Co., Ltd.  ปทุมธานี
331. บริษัท ไทย โกลบอล เวนเจอร์ส จำกัด  ทม.
332. บริษัท ไทยรุ่งเรือง วานิช จำกัด กทม.
333. บริษํท บีทีไอ บรรจุภัณฑ์ จำกัด  สมุทรปราการ
334. บริษัท วินเทจ เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด  นนทบุรี
335. Bangkok Foam Co., Ltd.  กทม.
336. บริษัท เอ็น ที ที ก่อสร้าง จำกัด  นนทบุรี
337. บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (Fashion Island) กทม.
338. ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กทม.
339. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
340. บริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด  กทม.
341. Ranhill Water Technologies (Thai) Ltd.  กทม.
342. บริษัท ไอ ดี เอ็นจิเนียริ่ง แอดเวนเทจ จำกัด  กทม.
343. CCL Label (Thai) Ltd.  ฉะเชิงเทรา
344. หจก. อาร์จีบี ไลท์ติ้ง แอนด์ ซัพพลาย  กทม.
345. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ดัคท์ จำกัด  กทม.
346. บริษัท นีโอ คอนเดค จำกัด  ปทุมธานี
347. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ภูเก็ต
348. บริษัท แอล แอนด์ อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด  กทม.
349. บริษัท ยูเนี่ยนฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)   ฉะเชิงเทรา
350. บริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด   ตรัง
351. ร้านพงษ์เครื่องเย็น   พิษณุโลก
352. บริษัท ไทยมาร์ท สโตร์ จำกัด  กทม.
353. Toyota Boshoku Asia Co., Ltd.  สมุทรปราการ
354. บริษัท อมรไชย จำกัด (สาขาท่าเรือ)
355. หน่วยปฏิบัติการวิจัยกลางไบโอเทค  กทม.
356. บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด  สระแก้ว
357. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้ ซัพพลายส์  กทม.
358. บริษัท เทอร์โมสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  พระนครศรีอยุธยา
359. บริษัท พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด  กทม.
360. กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี   กทม.
361. ร้านพะเยาเคมีเวชภัณฑ์    พะเยา
362. บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด  กทม.
363. บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ดแอนด์เบเกอรี่ จำกัด
364. บริษัท แล็ปซีสเต็มส์ จำกัด  กทม.
365. คุณกนกวรรณ วีระประสิทธิ์   กทม.
366. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กทม.
367. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ขอนแก่น
368. คุณภุชพงษ์ ภิญโญ   เชียงใหม่
369. บริษัท เจริญวิวัฒน์ จำกัด  กาญจนบุรี
370. GFA Corporation (Thailand) Co., Ltd.  กทม.**
371. สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กทม.
372. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   กทม.
373. บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด   นนทบุรี
374. ร้านอู๋เฮงหลี   อุตรดิตถ์
375. บริษัท บางกอกแมททีเรียล จำกัด  กทม.
376. บริษัท สระแก้ววู้ดชิพ จำกัด  สระแก้ว
377. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)  กทม.
378. หจก.สุทธาก่อสร้าง  กทม.
379. บริษัท บี โอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สระบุรี
380.
บริษัท มิกซ์เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด  กทม.
381. Marvice (Thai) Co., Ltd. 
กทม.
382.
คณะบุคคลเพาเวอร์แก๊ส  จันทบุรี
383. บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  สมุทรปาการ
384. คุณมนตรี จริตรัมย์  สมุทรปราการ
385. Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd   กทม.
386. Tatsuno Engineering & Service Co., Ltd.  กทม.
387. Siam Okamura International Co., Ltd.  กทม.
388. Pattisa Co., Ltd.  ชลบุรี
389. บริษัท สมาร์ทเทคนิค จำกัด  กทม.
390. บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดส์ สยาม จำกัด  ชลบุรี
391. บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด  กทม.
392. บริษัท อีโคโน่เทค จำกัด  กทม.
393. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด  กทม.
394. บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซต์ จำกัด  กทม.
395. บริษัท ซี เอ็น สตีล จำกัด  สมุทรปราการ
396. สหชาติทันตแพทย์   กทม์.
397. JR Engineering   สุรินทร์
398. บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด  กทม.
399. บริษํท เมโทร ปาร์ติเกิล จำกัด  ปทุมธานี
400.
บริษัท เวทโปรดักส์แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด  กทม.
401. บริษัท เค อี ซี (ประเทศไทย) จำกัด  ลำพูน
402. บรืษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมิคัลโปรดักส์ จำกัด สมุทรปราการ
403. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกื้ออุไร  กทม.**
404. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ  สงขลา
405. ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  แม่ฮ่องสอน
406. มหาวืทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ปัตตานี
407. บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด  ปทุมธานี
408. โรงพยาบาลหัวเฉียว  กทม.
409. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  กทม.
410. บริษัท คอนฟายด์ คอนเซ้าท์ติ้ง จำกัด  กทม.
411. บริษัท เซนเทค สเกล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด  กทม.
412. บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  สงขลา
413. บริษัท สยามอินดัสตรีแมทีเรียลส์ จำกัด  สมุทรปราการ
414. บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  สมุทรสาคร
415. บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)  กทม.
416. Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Ltd.  ระยอง
417. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร  กทม.
418. บริษัท ไอทีเอ็ม คอมพิวเนท จำกัด  กทม.
419. บริษัท พีโอพี โฮม ทรีทเมนต์ จำกัด  กทม.
420. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น ไอเดีย  กทม.
421. บริษัท ไทย เรียววา คอนสตรัคชั่น จำกัด  กทม.
422. Carbotex Company Limited  สมุทรปราการ
423. บริษัท ไทนง้วน เอทานอล จำกัด (มหาชน)  ขอนแก่น
424. บริษัท รุ่งเศรษฐกิจการทอ จำกัด สมุทรสาคร
425. Interhides Publuc Co., Ltd  สมุทรปราการ**
426. บริษัท โปรครอป ที แอนด์ โอ จำกัด  กทม.
427. NYK Logistics (Thailand) Co.,Ltd,  ชลบุรี
428. คุณสัญญา ศรีอำไพ  พิษณุโลก
429. โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ชัยภูมิ
430. บริษัท เอส เอช โอ จำกัด  ฉะเชิงเทรา
431. KM Interlabs Co.,Ltd.  สมุทรปราการ
432. คณสุวรรณา ดวงสว่าง   สิงห์บุรี
433. บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ จำกัด  ฉะเชิงเทรา
434. Trix Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.  ปราจีนบุรี
435. บริษัท เอส.ดับบลิว.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  สมุทรปราการ
436. บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด  กทม.
437. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาร์โก เน็ท  กทม.
438. บริษัท เออาร์ อิลาสโทเมอร์ จำกัด  ชลบุรี**
439. หลักสูตรสหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กทม.
440. บริษัท แอ็ดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด  นครราชสีมา
441. คุณณัฐพร พรหมคง  สุพรรณบุรี
442. Prodigy Science Instruments Co., Ltd.  กทม.
443. คุณวัชรพล ณ นคร  ราชบุรี
444. บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด  ปทุมธานี
445. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์  ขอนแก่น
446. บริษัท ซี พี เอ็น ทรานส์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ปทุมธานี
447. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  วังน้อย  พระนครศรีอยุธยา
448. บริษัท สหมิตรฟอกย้อม จำกัด  สมุทรปราการ
449. บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด  กทม.
450. บริษัท ที.ดับบลิว.ที.เทค จำกัด  สมุทรปราการ
451. บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด  สระบุรี
452. บริษัท ไททัน สปอร์แวร์ จำกัด  ขอนแก่น
453. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวติ้งแอนด์เน็ตเวอร์กกิ้ง จำกัด  กทม.
454. บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)  กทม.
455. เทศบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
456. กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี  กทม.
457. บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด  สุพรรณบุรี
458. บริษัท เอสไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ปราจีนบุรี
459. บริษัท ไทนยูรีเทนพลาสติก จำกัด  สมุทรปราการ
460. บริษัท สยามรักษ์ จำกัด  กทม.
461. บริษัท อี คิว รับเบอร์ จำกัด  ชลบุรี
462. บริษัท ดอกเตอร์ โทนเนอร์ จำกัด  กทม.
463. บริษัท ไทนซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ฉะเชิงเทรา
464. Siam NGK Spark Plug Co., Ltd.
465. บริษัท แลนด์มาร์ค เอ็ดดูเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กทม.
466. บริษัท ฮาลาฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด   ระยอง
467. บริษัท 4สรรค์ จำกัด  นนทบุรี
468. Mr. Ross Sukhumvit    กทม.
469. บริษัท เฟยหง จำกัด  สมุทรปราการ
470. Si-Chang Flying Service Co., Ltd.  กทม.
471. บริษัท เอิร์ธคอนเซพท์ จำกัด  ลพบุรี
472. คุณวรเทพ ชุมคำน้อย  ชุมพร
473. บริษัท แบ๊กซ์ โกลบัล (ประเทศไทย) จำกัด  กทม.
474. บริษัท โกลโบฟู้ดส์ จำักัด  สมุทรปราการ
475. บริษัท บิ๊กสตีล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  สมุทรสาคร
476. บริษัท วินเทจ เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด
477. บริษัท โปรพรู๊ฟเทค จำกัด  กทม.
478. หจก.มาสเตอร์ยัง  กทม.
479. หจก. ปันังหวายไทย  กทม.
480. บริษัท อินเตอร์ ซีสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำักัด  นนทบุรี
481. บริษัท ส.สหการแอร์ (2001) จำกัด  นนทบุรี
482. บริษัท สงขลามารีนโปรดักส์ จำกัด  สงขลา
483. บริษัท นิทซู โซจิ (ไทยแลนด์) จำกัด  พระนครศรีอยุธยา
484. บริษัท เอพีเอส เทคนิคอล จำกัด  นนทบุรี
485. คุณอัครเดช เตชะสัตยา  ราชบุรี
486. หจก. เอช ทู โอ ซิสเต็ม  ภูเก็ต
487. Nesic (Thailand) Ltd.  กทม.
488. International SOS Services (Thailand) Ltd., กทม.
489. คุณอนุพงษ์ แผ่วรุณ   ภูเก็ต
490. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  กทม.
491. คุณวีระ สิทธิ์สุกใส  สงขลา
492. บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด  ระยอง
493. คุณสัจเทพ สุขแก้ว  นครศรีธรรมราช
494. วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี
495. คุณประทุม เข็มทอง  ประจวบคีรีขันธ์
496. หจก บี พลัส โปรดักส์  นครปฐม
497. วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กทม.
498. บริษัท มาโครแคร์ จำกัด  กทม.
499. บริษัท ไทยออโตแมช จำกัด  ปทุมธานี
500. ร้านวิวัฒน์อีเลคทริค  ลำปาง
 


มีต่อ
>>>   หน้าที่ 2

หมายเหตุ :  1.  รายชื่อลูกค้าจะ  Update เป็นระยะๆ
                            2.  **ลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำ จะถือเป็น 1 รายชื่อ

 

รายชื่อลูกค้าผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบของเรา หน้าที่ 1